FANDOM


Vylon Charger
ヴァイロン・チャージャー
VylonCharger
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fairy/Effect
ATK/DEF 1000/1000
Mã số 13220032
Loại Hiệu ứng Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Tất cả quái thú Thuộc tính QUANG ngửa-mặt bạn điều khiển được nhận thêm 300 ATK với mỗi Bài Trang bị trang bị cho lá bài này.
English Description
All face-up LIGHT monsters you control gain 300 ATK for each Equip Card equipped to this card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.