FANDOM


Vylon Alpha
ヴァイロン・アルファ
VylonAlpha
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Synchro/Effect
ATK/DEF 2200/1100
Mã số 56768355
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
1 "Vylon" Tuner + 1 hoặc nhiều hơn quái thú không phải Tuner

Khi lá bài này được Triệu hồi Đồng bộ: Bạn có thể chỉ định 1 Bài phép Trang bị trong Mộ bài của bạn làm mục tiêu; trang bị cho mục tiêu đó cho lá bài này. Khi lá bài này được trang bị với Bài Trang bị, nó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của bài Phép/bài Bẫy, ngoại trừ trừ Bài Trang bị.

English Description
1 "Vylon" Tuner + 1 or more non-Tuner monsters

When this card is Synchro Summoned: You can target 1 Equip Spell Card in your Graveyard; equip that target to this card. While this card is equipped with an Equip Card, it cannot be destroyed by Spell/Trap effects, except for Equip Cards.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.