FANDOM


Voritcular Drumgon
マガジンドラムゴン
 Tên Việt Trữ Pháo Ưng Long
 Tên Nhật マガジンドラムゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Magajin Doramugon
 Tên Nhật (Dịch) Magazine Drumgon
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới LM-Bottom, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 1000 / 3
 Mã số 00739444
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.