FANDOM


Volcanic Wall
ヴォルカニック・ウォール
VolcanicWall-GX06-EN-VG
 Tên Việt Hoả Sơn Bích Luỹ
 Tên Nhật ヴォルカニック・ウォール
 Tên Nhật (rōmaji) Vorukanikku Wōru
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.