Void Trap Hole
(れん)(ごく)()とし(あな)
VoidTrapHole-PGL3-EN-GScR-1E.png
 Tên Việt Hố Bẫy Hư Không
 Tên Nhật (Kana)
れん
ごくの
おとし
あな
 Tên Nhật (Chuẩn)
れん
ごく
の落
とし穴
あな
 Tên Nhật (rōmaji) Rengoku no Otoshiana
 Tên Nhật (Dịch) Pitfall of Purgatory
 Tên Hàn 연옥의 함정 속으로
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 01005587
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.