FANDOM


Void Ogre Dragon
  • Nhật:  煉獄龍オーガ・ドラグーン
  • Romaji:  Rengokuryū Ōga Doragūn
  • Việt:  Luyện Ngục Long - Quỷ Diệm Long
Khác:
Void Dragon - Ogre Dragon
Hệ

ÁM

Loại
Cấp sao

8 ★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

3000 / 3000

Khi tay của bạn sạch, một lần trong lượt, bạn có thể phủ nhận kích hoạt của các Bài PhépBẫy của đối thủ, và hủy chúng. Khi bạn sử dụng hiệu ứng này, CÔNG của quái thú này được tăng thêm 500.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Void Ogre Dragon When your hand is empty, once per turn, you may negate the activation of your opponent's Spell and Trap Cards, and destroy them. When you use this effect, this monster's ATK is boosted by 500.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.