FANDOM


Void Ogre Dragon
(れん)(ごく)(りゅう)オーガ・ドラグーン
VoidOgreDragon-PRC1-EN-ScR-1E
 Tên Việt Hư Vô Quỷ Long
 Tên Nhật (Kana)
れん
ごく
りゅうオーガ・ドラグーン
 Tên Nhật (Chuẩn)
れん
ごく
りゅう
オーガ・ドラグーン
 Tên Nhật (rōmaji) Rengokuryū Ōga Doragūn
 Tên Nhật (Dịch) Purgatory Dragon - Ogre Dragoon
 Tên Hàn 연옥룡 오우거 드라군
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Mã số 81020646
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.