FANDOM


Vizmedia logo

Huy hiệu Viz Media

VIZ Media, LLC là chủ của phần lớn các thể loại anime và manga đã phát hành ở Anh bao gồm Yu-Gi-Oh!. Chúng được thêm vào tạp chí Weekly Shonen Jump trong một khoảng sách hàng tháng, cho các độc giả ở Bắc Mỹ, và được phát hành phần lớn của manga Shōnen trong tạp chí này, nơi mà được thay thế cho tạp chí kĩ thuật số Weekly Shonen Jump cho các độc giả Bắc Mĩ sau này. Chúng cũng đã thêm vào nhiều phiên bản bìa sách của các loạt cùng thể loại mà không sắp đặt trong tạp chí kĩ thuật số.

Liên kết Ngoài

Viz.com

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.