FANDOM


Vivid Knight
ビビット騎士(ナイト)
VividKnight
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Beast-Warrior/Effect
ATK/DEF 1700/800
Mã số 52575195
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Vào lượt của đôi bên (trừ lúc trong Bước Thiệt hại), khi đối phương chọn mục tiêu chính xác 1 quái thú QUANG Loại-Beast-Warrior bạn điều khiển (và không lá nào khác) để tấn công, hoặc với hiệu ứng bài: Loại ra ngoài quái thú bạn điều khiển đó cho đến Lượt Chờ kế tiếp của bạn, và nếu làm vậy, Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn.
English Description
During either player's turn (except during the Damage Step), when your opponent targets exactly 1 LIGHT Beast-Warrior-Type monster you control (and no other cards) for an attack, or with a card effect: Banish that monster you control until your next Standby Phase, and if you do, Special Summon this card from your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.