FANDOM


Vision Fusion
幻影(ヴィジョン)(ゆう)(ごう)
VisionFusion-CP19-JP-OP
 Tên Việt Dung Hợp Viễn Tưởng
 Tên Nhật (Kana)
幻影
ヴィジョン
ゆう
ごう
 Tên Nhật (Chuẩn) 幻影
ヴィジョン
ゆう
ごう
 Tên Nhật (rōmaji) Vijon Yūgō
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 57425061
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.