FANDOM


Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
()(がん)()(じん) ウェルギリウス
VirgilRockStaroftheBurningAbyss-MP15-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
がんの
じん ウェルギリウス
 Tên Nhật (Chuẩn)
がん
の詩
じん
ウェルギリウス
 Tên Nhật (rōmaji) Higan no Shijin Verugiriusu
 Tên Nhật (Dịch) Vergilius, Poet of the Afterlife
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1000
 Mã số 00601193
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.