FANDOM


Vicious Claw
ヴィシャス・クロー
ViciousClaw-PTDN-EN-SP-1E
 Tên Việt Móng Vuốt Tàn Bạo
 Tên Nhật ヴィシャス・クロー
 Tên Nhật (rōmaji) Vishasu Kurō
 Tên Hàn 비셔스 클로
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 75524092
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.