FANDOM


Vessel for the Dragon Cycle
(うつ)ろなる(りゅう)(りん)
VesselfortheDragonCycle-RIRA-EN-R-1E
 Tên Việt Động Dung Long Kỳ
 Tên Nhật (Kana)
うつろなる
りゅう
りん
 Tên Nhật (Chuẩn)
うつ
ろなる龍
りゅう
りん
 Tên Nhật (rōmaji) Utsuronaru Ryūrin
 Tên Hàn 텅 빈 용륜
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 65124425
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.