FANDOM


Vertical Landing
垂直着陸(ヴァーティカル・ランディング)
VerticalLanding-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
垂直着陸
ヴァーティカル・ランディング
 Tên Nhật (Chuẩn) 垂直着陸
ヴァーティカル・ランディング
 Tên Hàn 버티컬 랜딩
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 00904185
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.