FANDOMVentdra, the Empowered Warrior
()(そう)(せん)() ヴァンドラ
VentdratheEmpoweredWarrior-YS14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
そう
せん
し ヴァンドラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
せん
 ヴァンドラ
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 800
 Mã số 93298460
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.