FANDOM


Vennominon the King of Poisonous Snakes
(どく)(じゃ)(おう)ヴェノミノン
VennominontheKingofPoisonousSnakes-RYMP-EN-C-1E
 Tên Việt Độc Xà Vương Vennominon
 Tên Nhật (Kana)
どく
じゃ
おうヴェノミノン
 Tên Nhật (Chuẩn)
どく
じゃ
おう
ヴェノミノン
 Tên Nhật (rōmaji) Dokujaō Venominon
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 72677437
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.