FANDOM


Variable Form
ヴァリュアブル・フォーム
VariableForm-ORCS-EN-C-UE
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 64038662
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt, bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau.
● Chọn mục tiêu 2 quái thú "Inzektor" mặt-ngửa mà bạn điều khiển; trang bị một quái thú cho quái thú còn lại.
● Chọn mục tiêu 1 quái thú "Inzektor" đã là một Bài Trang bị mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó ở Thế Thủ mặt-ngửa.
English Description
Once per turn, you can activate 1 of these effects.
● Target 2 face-up "Inzektor" monsters you control; equip one to the other.
● Target 1 "Inzektor" monster you control that is an Equip Card; Special Summon that target in face-up Defense Position.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.