Vanity's Emptiness
虚無空間(ヴァニティー・スペース)
VanitysEmptiness-THSF-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Kết Giới Hư Không
 Tên Nhật (Kana)
虚無空間
ヴァニティー・スペース
 Tên Nhật (Chuẩn) 虚無空間
ヴァニティー・スペース
 Tên Nhật (rōmaji) Vanitī Supēsu
 Tên Nhật (Dịch) Vanity Space
 Tên Hàn 배너티 스페이스
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 05851097
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.