FANDOM


Vampire Takeover
ヴァンパイア・シフト
VampireTakeover-MP14-EN-SR-1E
 Tên Việt Hấp Huyết Quỷ Dị
 Tên Nhật ヴァンパイア・シフト
 Tên Nhật (rōmaji) Vanpaia Shifuto
 Tên Nhật (Dịch) Vampire Shift
 Tên Hàn 뱀파이어 시프트
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 22900598
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.