FANDOM


Vampire Kingdom
ヴァンパイア帝国(エンパイア)
VampireKingdom-MP14-EN-C-1E
 Tên Việt Đế Chế Hấp Huyết Quỷ
 Tên Nhật (Kana) ヴァンパイア
帝国
エンパイア
 Tên Nhật (Chuẩn) ヴァンパイア帝国
エンパイア
 Tên Nhật (rōmaji) Vanpaia Enpaia
 Tên Nhật (Dịch) Vampire Empire
 Tên Hàn 뱀파이어 엠파이어
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 62188962
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.