FANDOM


Vampire's Domain
ヴァンパイアの(りょう)(いき)
VampiresDomain-DASA-EN-ScR-1E
 Tên Việt Lãnh Địa Hấp Huyết Quỷ
 Tên Nhật (Kana) ヴァンパイアの
りょう
いき
 Tên Nhật (Chuẩn) ヴァンパイアの領
りょう
いき
 Tên Nhật (rōmaji) Vanpaia no Ryōiki
 Tên Nhật (Dịch) Vampire Territory
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 05795882
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.