FANDOM


Valerifawn, Mystical Beast of the Forest
(もり)(せい)(じゅう) ヴァレリフォーン
ValerifawnMysticalBeastoftheForest-NECH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
もりの
せい
じゅう ヴァレリフォーン
 Tên Nhật (Chuẩn)
もり
の聖
せい
じゅう
ヴァレリフォーン
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Beast / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 900
 Mã số 24096499
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.