FANDOM


CardDestruction-OW

Vứt bỏ/Discard (Japanese: てる Suteru) 1 lá bài từ trên tay có thể là do tác dụng của 1 lá bài, hoặc là yêu cầu để kích hoạt 1 lá bài. 2 ví dụ điển hình là "Spirit Reaper" và "Lightning Vortex". Khi 1 lá bài bị vứt bỏ nó không được xem là bị huỷ.

Vứt bỏ đối với những lá bài như "Dark Core" hoặc "Lightning Vortex" được xem là Trả phí. Chẳng hạn như, các quái thú "Dark World" sẽ không thể dùng được hiệu ứng khi bị vứt bỏ do trả phí.

Một lá bài bị vứt bỏ không nhất thiết phải vào Mộ bài. Mặc dù thông thường là vậy, nhưng những lá bài như "Macro Cosmos" sẽ đưa những lá bài bị vứt bỏ vào Vùng Trục xuất thay thế; Tuy nhiên, lá bài đó vẫn được xem là bị vứt bỏ.

Ngoài ra, không phải 1 lá bài được đưa từ tay vào Mộ bài thì nó được xem là vứt bỏ. Hành động vứt bỏ đặc biệt này phải được ghi trong mô tả hiệu ứng bằng từ "vứt bỏ". Bài được "gửi" từ tay vào Mộ bài không được xem là vứt bỏ. Tuy nhiên, bất kỳ lá bài nào bị vứt bỏ cũng được xem là "gửi".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.