Phân vùng Quái thú Phụ


Phân vùng Quái thú Phụ là 2 Phân vùng ở chính giữa sân nơi mà các quái thú từ Bộ bài Phụ được đặt lên sân. Chỉ Quái thú Dung hợp, Đồng bộ, Xyz, và Liên kết có thể chiếm giữ Phân vùng Quái thú Phụ. Trong khi cả hai Phân vùng Quái thú Phụ không bị chiếm, không cái nào được xem như phần Sân của bất kì người chơi. Khi một người chơi Triệu hồi Đặc biệt một quái thú vào Phân vùng Quái thú Phụ, Phân vùng đó được xem như phần sân của họ trong khi nó bị chiếm, trong khi phân vùng khác cũng tự động trở thành phần sân của đối thủ của họ. Một người chơi chỉ có thể chiếm 1 Phân vùng Quái thú Phụ ở cùng thời điểm.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.