Vùng Phép/Bẫy, là 5 ô màu lục lam 5 trung bình thấp như mô tả trong bức ảnh dưới . Bạn chỉ có thể chơi 5 lá trong cùng lúc, 5 mặt-ngửa hoặc úp xuống có thể là Spell Card/ hoặc Trap Card, với một Bài phép Môi trường trong Vùng Sàn . Nếu bạn có tất cả 5 slot bị chiếm đóng, để kích hoạt một Spell Card hoặc Úp một Spell hoặc Trap Card từ tay của bạn (trừ Bài phép Môi trường) , một trong những Spell hoặc Trap của bạn trên sàn cần phải được loại bỏ .

Newfield.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.