Vùng đặt Bộ bài

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

デッキゾーン

Rōmaji

Dekkizōn

Tiếng Anh

Deck Zone

Ô màu nâu bên phải phía dưới trong hình này là nơi mà Bộ bài Chính của bạn được đặt tại mọi thời điểm. Nó thường được đặt mặt-úp ở đây, trừ khi có hiệu ứng bài tương tự như "Convulsion of Nature" tác động đến.

Newfield.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.