FANDOM


Vô hiệu

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

()(こう)(())にする

Nhật (furigana)

むこう(か)にする

Nhật (kanji)

無効(化)にする

Rōmaji

Mukō(ka)nisuru

Bản dịch tiếng Nhật

Disable

Tiếng Anh

negate

Để vô hiệu (Nhật: ()(こう)(()) Mukō(ka), Anh: Negate) một lá bài là ngăn chặn lá bài đó thực thi sau khi được kích hoạt, dùng hiệu ứng của nó, hoàn tất Triệu hồi, hay tấn công.

Hủy một lá bài không giống với vô hiệu sự kích hoạt hay hiệu ứng của nó. Ví dụ như, khi một người chơi kích hoạt "Dark Hole" và người chơi khác tạo Chuỗi bằng "Mystical Space Typhoon" chọn mục tiêu "Dark Hole", thì nó sẽ hủy "Dark Hole", nhưng "Dark Hole" vẫn sẽ thực thi, do đó các quái thú vẫn bị hủy.

Một số ví dụ cho việc vô hiệu là:

Sự Kích hoạt

Để vô hiệu sự kích hoạt của một lá bài hay hiệu ứng là làm cho nó không thể được thực thi trong Chuỗi đó.

Nếu sự kích hoạt của một Bài Phép hoặc Bẫy bị vô hiệu, thì lá bài đó sẽ được đưa vào Mộ bài sau khi toàn bộ Chuỗi nó đã kích hoạt được thực thi nếu nó không sẵn sàng dời đi đâu khác, nhưng nó không được xem là đã đưa vào từ sân. (Nghĩa là vì việc kích hoạt không thành công nên lá bài đó không được xem là đã từng ở trên sân.)

Nếu sự kích hoạt của hiệu ứng mà chỉ được "dùng" một số lần giới hạn bị vô hiệu, thì sự kích hoạt đó vẫn được tính vào số giới hạn kích hoạt. Ví dụ như, nếu hiệu ứng của "Chaos Sorcerer" bị vô hiệu bởi "Light and Darkness Dragon", thì nó không thể kích hoạt hiệu ứng của nó lần nữa ở lượt đó.

Nếu sự kích hoạt của một hiệu ứng mà chỉ được "kích hoạt" một số lần giới hạn bị vô hiệu, thì nó được xem như chưa hề kích hoạt, và do đó vẫn có thể kích hoạt lần nữa.

Hiệu ứng

Để vô hiệu một hiệu ứng là ngăn chặn nó được áp dụng.

Các hiệu ứng mà bắt đầu một Chuỗi sẽ thực thi không hiệu ứng khi đã kích hoạt nếu bị vô hiệu, nhưng vẫn có thể được kích hoạt. Ví dụ như, kể cả nếu hiệu ứng của "Cannon Soldier" bị vô hiệu bởi "Effect Veiler", thì nó vẫn có thể kích hoạt bằng cách Hi sinh một quái thú, nhưng đối phương sẽ không nhận bất kỳ thiệt hại nào. Không như vô hiệu sự kích hoạt, một lá bài có hiệu ứng đã bị vô hiệu vẫn sẽ thực thi (nhưng không có hiệu ứng); chẳn hạn như, bởi vì "Starlight Road" chỉ vô hiệu các hiệu ứng bài chứ không phải sự kích hoạt, nên bất kỳ bài hoặc hiệu ứng nhằm phản hồi việc Triệu hồi của "Stardust Dragon" sẽ bị lỡ thời cơ, do lá bài hoặc hiệu ứng mà "Starlight Road" đã vô hiệu được thực thi sau nó và không có hiệu ứng.

Hiệu ứng Duy trì thì đơn giản là không được áp dụng. Ví dụ như, "Skill Drain" vô hiệu "Al-Lumi'raj" thì hiệu ứng làm giảm ATK và DEF không áp dụng.

Việc Triệu hồi

Để vô hiệu một sự Triệu hồi là ngăn chặn quái thú được Triệu hồi thành công. Việc Triệu hồi chỉ có thể bị vô hiệu trong Cửa sổ vô hiệu hóa Triệu hồi. Vì hầu hết sự triệu hồi sử dụng hiệu ứng bài có cửa sổ vô hiệu hóa triệu hồi được ẩn trong lúc thực thi của lá bài đó, nên chúng chỉ có thể bị vô hiệu bởi hiệu ứng duy trì, mà hiện tại không có lá bài có thể thực hiện được. Một quái thú được triệu hồi "ngay lập tức sau khi hiệu ứng này được thực thi", miễn là hiệu ứng đó nằm ở cuối chuỗi, xảy ra ngoài lúc thực thi của một hiệu ứng, thì mới vô hiệu được. Vô hiệu việc Triệu hồi Thường vẫn được tính vào một lần Triệu hồi Thường/Úp.

Nói chung là chỉ có (Triệu hồi Thường, Triệu hồi Lật mặt, Triệu hồi Đồng bộ, Triệu hồi Xyz, Triệu hồi Dao độngTriệu hồi Đặc biệt bằng điều kiện Triệu hồi Đặc biệt), và chỉ khi chúng xảy ra bên ngoài Chuỗi. Ví dụ như, việc Triệu hồi Thường của một quái thú bằng "Ultimate Offering" không thể bị vô hiệu nếu nó đã tạo Chuỗi với điều gì khác (do quái thú được Triệu hồi ở giữa Chuỗi), nhưng nó có thể bị vô hiệu nếu "Ultimate Offering" được kích hoạt ở Chuỗi Liên kết 1 (do quái thú được Triệu hồi ngay lập tức sau khi hiệu ứng của "Ultimate Offering" được thực thi).

Nếu việc Triệu hồi của một (số)quái thú bị vô hiệu, thì (số)quái thú đó không được xem như từng ở trên sân tại thời điểm Triệu hồi nó mà bị vô hiệu (kể cả nếu nó được Triệu hồi Lật mặt hay là một Quái thú Gemini được Triệu hồi Thường lần nữa). Ví dụ như, nếu việc Triệu hồi một quái thú bị vô hiệu bởi "Forced Back" lúc mà "Degenerate Circuit" đang kích hoạt, thì quái thú đó sẽ được trả lại về tay chủ nhân nó mà không bị trục xuất, bởi vì nó chưa từng ở trên sân. Nếu việc Triệu hồi bị vô nhiệu, thì quái thú không được Triệu hồi thành công, do đó quái thú chỉ-Triệu hồi Đặc biệt không thể được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng nào khác ngoài phương thức đã chỉ định của chúng.

Tấn công

Để vô hiệu một đòn tấn công là ngừng một trận chiến diễn ra bằng một hiệu ứng bài sau khi mục tiêu tấn công đã được chọn hay sau khi đòn tấn công đã được tuyên bố. Một đòn tấn công chỉ có thể bị vô hiệu trong Bước Chiến đấu, và nếu như vậy, Bước Thiệt hại sẽ không xảy ra. Những lá bài có thể làm được điều này gồm có "Negate Attack", "Hero Barrier", và "Maiden with Eyes of Blue". Cần lưu ý rằng là nhiều Bài Bẫy vô hiệu đòn tấn công có chọn mục tiêu vào quái thú tuyên bố tấn công.

Các lá bài như "Mirror Force" và "Dimensional Prison" không hề vô hiệu đòn tấn công; thay vào đó, quái thú tấn công sẽ rời sân trong Bước Chiến đấu và đòn tấn công kết thúc; nếu mà quái thú không rời sân, thì đòn tấn công vẫn tiếp tục. Ví dụ như, nếu "Elemental HERO Wildheart" tấn công và đối phương kích hoạt "Blazing Mirror Force", thì đòn tấn công vẫn tiếp tục do "Elemental HERO Wildheart" vẫn còn trên sân.

Xem thêm

Tham khảo


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.