Utopia Buster
ホープ・バスター
UtopiaBuster-PGLD-EN-GScR-1E.png
 Tên Việt Khẩu Pháo Ước Vọng
 Tên Nhật ホープ・バスター
 Tên Nhật (rōmaji) Hōpu Basutā
 Tên Nhật (Dịch) Hope Buster
 Tên Hàn 호프 버스터
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 30341772
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.