Uria, Lord of Searing Flames
  • Nhật: 神炎皇ウリア
  • Romaji: Shin'en'ō Uria
  • Việt: Uria, Tàn Viêm Đế
Khác:
Uria, Lord of Divine Flames
Hệ

THẦN

Cấp sao

10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

[ ]
Không thể được Triệu hồi Thường hoặc Úp. Không thể được Triệu hồi Đặc biệt trừ bởi hiệu ứng của chính nó hoặc bằng cách gửi 3 Bẫy do bạn điều khiển vào Mộ. Lá này tăng 1000 CÔNGTHỦ ứng với mỗi Bẫy trong Mộ của bạn. Một lần trong lượt, bạn có thể chọn mục tiêu 1 Phép hoặc Bẫy Úp đối thủ điều khiển, và hủy nó. Các Phép và Bẫy không thể được kích hoạt trong khi thực thi kích hoạt của hiệu ứng này. Nếu lá này bị tiêu diệt, trong Giai đoạn Chính kế tiếp của bạn, bạn có thể vứt bỏ 1 Bẫy để Triệu hồi Đặc biệt lá này từ Mộ của bạn. Trong lượt bạn Triệu hồi Đặc biệt lá này bởi hiệu ứng của nó, bạn không thể kích hoạt hiệu ứng khác của nó, và nếu bạn điều khiển quái thú khác, lá này không thể tuyên bố tấn công.
CÔNG / 0   THỦ / 0
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Uria, Lord of Searing Flames This card cannot be Normal Summoned or Set. This card cannot be Special Summoned except by its own effect or by sending 3 Trap Cards you control to the Graveyard. This card gains 1000 ATK and DEF for each Trap Card in your Graveyard. Once per turn, you can select 1 face-down Spell or Trap Card your opponent controls, and destroy it. Spell and Trap Cards cannot be activated in response to this effect's activation. If this card is destroyed, during your next Main Phase, you can discard 1 Trap Card to Special Summon this card from your Graveyard. During the turn you Special Summoned this card by its effect, you cannot activate its other effects, and if you control another monster, this card cannot declare an attack.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.