Uria, Lord of Searing Flames
(しん)(えん)(おう)ウリア
UriaLordofSearingFlames-DUSA-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Uria, Tàn Viêm Đế
 Tên Nhật (Kana)
しん
えん
おうウリア
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
えん
おう
ウリア
 Tên Nhật (rōmaji) Shin'en'ō Uria
 Tên Nhật (Dịch) Uria, Lord of Divine Flames
 Tên Hàn 신염황 우리아
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 06007213
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.