FANDOM


Upstart Goblin
(なり)(きん)ゴブリン
UpstartGoblin-LCYW-EN-UR-1E
 Tên Việt Yêu Tinh Khởi Đầu
 Tên Nhật (Kana)
なり
きんゴブリン
 Tên Nhật (Chuẩn)
なり
きん
ゴブリン
 Tên Nhật (rōmaji) Narikin Goburin
 Tên Hàn 갑부 고블린
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 70368879
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.