FANDOM


Update Jammer
アップデートジャマー
UpdateJammer-SAST-JP-C
 Tên Việt Kẻ Nhiễu Loạn Cập Nhật
 Tên Nhật アップデートジャマー
 Tên Nhật (rōmaji) Appudēto Jamā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ PHONG PHONG
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Trên LM-Top
 CÔNG / LIÊN 2000 / 2
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.