FANDOM


United We Stand
(だん)(けつ)(ちから)
UnitedWeStand-YS17-EN-C-1E
 Tên Việt Sức Mạnh Thống Nhất
 Tên Nhật (Kana)
だん
けつの
ちから
 Tên Nhật (Chuẩn)
だん
けつ
の力
ちから
 Tên Nhật (rōmaji) Danketsu no Chikara
 Tên Nhật (Dịch) Power of Unity
 Tên Hàn 단결의 힘
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 56747793
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.