FANDOM


Uni-Song Tuning
ユニゾン・チューン
UniSongTuning-SAST-EN-C-1E
 Tên Việt Điều Phối Đồng Ca
 Tên Nhật ユニゾン・チューン
 Tên Nhật (rōmaji) Yunizon Chūn
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 12743620
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.