FANDOM


Unexpected Dai
()(そう)GUY(ガイ)
UnexpectedDai-CROS-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
そう
GUY
ガイ
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
GUY
ガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Yosō Gai
 Tên Nhật (Dịch) An Unexpected Guy
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 00911883
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.