FANDOM


Underclock Taker
アンダークロックテイカー
UnderclockTaker-EXFO-JP-OP
 Tên Việt Bộ Ép Xung
 Tên Nhật アンダークロックテイカー
 Tên Nhật (rōmaji) Andākurokku Teikā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 1000 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.