FANDOM


Umi
(うみ)
Umi-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
うみ
 Tên Nhật (Chuẩn)
うみ
 Tên Hàn 바다
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 22702055
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.