FANDOM


Ultimate Fire Formation - Seito
(ごく)(えん)()-「(セイ)()
UltimateFireFormationSeito
Nhóm liên quan Fire FormationFire Fist
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 06713443
Mô tả Hiệu ứng
Trục xuất 7 Bài Phép/Bẫy "Fire Formation" từ Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nhiều nhất có thể các quái thú "Fire Fist" từ Mộ bài của bạn, sau đó bạn có thể Úp Bài Phép/Bẫy "Fire Formation" trực tiếp từ Bộ bài của bạn, trừ ""Ultimate Fire Formation - Seito", lên đến số lượng quái thú được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này.
English Description
Banish 7 "Fire Formation" Spell/Trap Cards from your Graveyard; Special Summon as many "Fire Fist" monsters as possible from your Graveyard, then you can Set "Fire Formation" Spell/Trap Cards directly from your Deck, except "Ultimate Fire Formation - Seito", up to the number of monsters Special Summoned by this effect.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.