Tyrant Wing
タイラント・ウィング
TyrantWing-LCKC-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Đôi Cánh Bạo Chúa
 Tên Nhật タイラント・ウィング
 Tên Nhật (rōmaji) Tairanto Wingu
 Tên Hàn 타이란트 윙
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 57470761
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.