FANDOM


Two Toads with One Hop
(いっ)(せき)()(ちょう)
 Tên Việt Nhị Thiềm Độc Vũ
 Tên Nhật (Kana)
いっ
せき
ちょう
 Tên Nhật (Chuẩn)
いっ
せき
ちょう
 Tên Nhật (rōmaji) Isseki Nichō
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 06203182
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.