FANDOM


Twin Swords of Flashing Light - Tryce
(せん)(こう)(そう)(けん)-トライス
TwinSwordsofFlashingLightTryce-LCYW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
せん
こうの
そう
けん-トライス
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
こう
の双
そう
けん
-トライス
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 21900719
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.