FANDOM


Tuyên bố

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(せん)(げん)

Nhật (furigana)

せんげん

Nhật (kanji)

宣言

Rōmaji

Sengen

Tiếng Anh

Declare

Việc tuyên bố là để thông báo một đòn tấn công hoặc để chọn lựa một tùy chọn như là một phần của chi phí hay hiệu ứng bài.

Tuyên bố tấn công

Người chơi tuyên bố một đòn tấn công bằng cách chọn mục tiêu một quái thú của đối phương hoặc thông báo rằng quái thú đó sẽ tiến hành việc tấn công trực tiếp. Điều này chỉ được thực hiện lúc trạng thái trò chơi đang mở trong Giai đoạn Chiến đấu, và điều này sẽ tự động bắt đầu Bước Chiến đấu.

Nếu việc đánh lại xảy ra, thì chọn mục tiêu một quái thú trong lúc đánh lại không được xem làm tuyên bố tấn công. Thậm chí nếu đòn tấn công của quái thú đó bị vô hiệu hay hủy bỏ việc đánh lại, thì nó vẫn được xem là đã tuyên bố tấn công rồi.

Tuyên bố tùy chọn

Một số chi phíhiệu ứng bài yêu cầu người chơi phải tuyên bố một tùy chọn của lá bài hay xem kết quả lắc xúc xắc. Tùy chọn đã tuyên bố cho chi phí và/hoặc hiệu ứng bài bao gồm cả tên lá bài, loại bài, Loại, Hệ, Cấp sao, và loại quái thú trong Bộ bài Phụ.

Nếu một người chơi được yêu cầu tuyên bố tên một lá bài, thay vì tuyên bố đầy đủ chính xác tên lá bài thì vẫn có thể mô tả rõ ràng về thông số chi tiết, sự xuất hiện, và/hoặc hiệu ứng của lá bài đó cũng được chấp nhận miễn là cả hai người chơi thỏa thuận rõ ràng về lá bài được mô tả. Tương tự như thế, đối với những lá bài khác nhau nhưng có tên đồng âm, chẳng hạn như "Rai-Mei" và "Raimei", người chơi phải làm rõ ràng lá bài mà họ đề cập đến khi tuyên bố tên lá bài. Khi tuyên bố tên một lá bài, người chơi không thể tuyên bố tên của một Quái thú Token hay một lá bài có tên luôn luôn được xem là tên khác chứ không phải là tên riêng của nó (vì thế người chơi không thể tuyên bố "Cyber Harpie Lady", nhưng họ có thể tuyên bố "Neo-Spacian Twinkle Moss" hay "Proto-Cyber Dragon")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.