FANDOM


Turbo Warrior
ターボ・ウォリアー
300px-TurboWarrior-CT05-EN-ScR-LE
Nhóm liên quan Turbo
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Synchro/Effect
ATK/DEF 2500/1500
Mã số 46195773
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
"Turbo Synchron" + 1 hoặc nhiều hơn quái thú khác tuner
Khi lá bài này tấn công Quái thú Đồng bộ cấp độ 6 hoặc cao hơn, chia đôi ATK của quái thú cho đến hết bước tính thiệt hại. Lá bài này không thể bị chọn làm mục tiêu cho hiệu ứng của quái thú cấp độ 6 hoặc thấp hơn.
English Description
"Turbo Synchron" + 1 or more non-Tuner monsters

When this card attacks a Level 6 or higher Synchro Monster, halve the monster's ATK until the end of the Damage Step. This card cannot be targeted by the effects of Level 6 or lower monsters.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.