FANDOM


Tuning
調(ちょう)(りつ)
Tuning-SDSE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
調
ちょう
りつ
 Tên Nhật (Chuẩn) 調
ちょう
りつ
 Tên Nhật (rōmaji) Chōritsu
 Tên Hàn 조율
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 96363153
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.