FANDOM


Tsukumo Slash
()()()スラッシュ
TsukumoSlash-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Việt Cửu Tuyệt Trảm Sát
 Tên Nhật (Kana)
もスラッシュ
 Tên Nhật (Chuẩn)
スラッシュ
 Tên Nhật (rōmaji) Tsukumo Surasshu
 Tên Hàn 츠쿠모 슬래시
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 25334372
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.