FANDOM


Tsukumo Slash
()()()スラッシュ
TsukumoSlash-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
もスラッシュ
 Tên Nhật (Chuẩn)
スラッシュ
 Tên Nhật (rōmaji) Tsukumo Surasshu
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 25334372
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]