Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
True Light
(しん)(ひかり)
TrueLight-MP21-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Chân Quang
 Tên Nhật (Kana)
しんの
ひかり
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
の光
ひかり
 Tên Nhật (rōmaji) Shin no Hikari
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 62089826
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement