FANDOM


Trishula, Dragon of the Ice Barrier
(ひょう)(けっ)(かい)(りゅう) トリシューラ
TrishulaDragonoftheIceBarrier-HA04-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ひょう
けっ
かいの
りゅう トリシューラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひょう
けっ
かい
の龍
りゅう
 トリシューラ
 Tên Hàn 빙결계의 용 트리슈라
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 2000
 Mã số 52687916
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.