FANDOM


Tương tự như Trigger Effects của quái thú, một số Bài PhépBẫy cũng có Trigger-like Effect mà được kích hoạt bất cứ khi nào một điều kiện nào đó trên sân, tính chất khi chơi, hoặc tiến trình của lượt, được đáp ứng. Điều này cũng tuân theo SEGOC nếu 2 hoặc nhiều hiệu ứng kích hoạt cùng một lúc.

Trigger-like Effects sẽ tạo thành một chuỗi, thậm chí là nếu nó phát sinh từ một Bài Phép hay Bài Bẫy Duy trì.

Chú ý: Những hiệu ứng phía sau "When this card resolves: " hoặc "When this card is activated: " không phải là Trigger-like effects, mà là hiệu ứng bài được áp dụng vào lúc thực thi sự kích hoạt của lá bài đó.

Ví dụ

Eisbahn-PHSW-EN-R-1E

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.