FANDOM


Trickstar Scatter
  • Nhật: トリックスター・スキャッター
  • Romaji: Torikkusutā Sukyattā
  • Việt: Xảo Tinh Tan Diệt
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Nếu một quái thú "Trickstar" đã chiến đấulượt này, trong khi bạn đã điều khiển nó: Chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; tiêu diệt nó.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Trickstar Scatter If a "Trickstar" monster battled this turn, while you controlled it: Target 1 monster your opponent controls; destroy it.
Nhật ①:自分の「トリックスター」モンスターが戦闘を行ったターンに、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを破壊する。


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.