FANDOM


Trickstar Reincarnation
トリックスター・リンカーネイション
TrickstarReincarnation-COTD-JP-C
 Tên Nhật トリックスター・リンカーネイション
 Tên Nhật (rōmaji) Torikkusutā Rinkāneishon
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 21076084
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.